Tag - Thông tư có hiệu lực nagfy 2/2

Nghị định chính phủ 15/2018 Thi hành một số về luật thực phẩm

Nghị định chính phủ 15/2018 Thi hành một số về luật thực phẩm

CHÍNH PHỦ ——- Số: 15/2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————                          Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế; Chính [...]

Read more...
Contact Me on Zalo
0938335266